010.3510.4576
TEL : 054.338.0235  /  FAX : 0505-986-0112
평일 : AM 9:00 ~ PM 6:00 / 일요일, 공휴일은 휴무
상호 : 가가몰 | 주소 : 경북 영천시 화산면 화산공단길26 | TEL : 010.3510.4576/054.338.0235 | FAX : 0505-986-0112 | E-mail : ssosso1981@naver.com
사업자등록번호 : 603-05-39051 [정보확인] | 통신판매업신고 : 2014-경북영천-0075 | 대표 : 박동근 | 개인정보 관리책임자 : 박동근
개인정보 보호기간 : 회원탈퇴시 | 호스팅제공자 :